גיליון 6409 עמוד 2 מתאריך 03/05/2012



הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, לפי סעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001' )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, שהשר מתן וילנאי ימלא את מקום שר הביטחון, מיום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ב (20 במרס 2012) עד יום כ׳׳ח באדר התשע׳׳ב (22 במרס 2012).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ז באדר התשע׳׳ב (21 במרס 2012) (חמ 3281—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את אביגיל סלע הקש, לרשמת הוצאה לפועל החל ביום כ׳׳ו בניסן התשע׳׳ב (18 באפריל 2012). י׳׳ב בניסן התשע׳׳ב (4 באפריל 2012) (חמ 1121—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930.

מינוי חברה בוועדת אכיפה מינהלית

לפי חוק ניירות ערך, התשכ׳׳ח-1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52לב לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968י, אני ממנה את לאה פסרמן יוזפוב, לחברה משפטנית בעלת מומחיות בדיני ניירות ערך ובדיני חברות בוועדת אכיפה מינהלית לפי הסעיף האמור, במקומה של שושנה ליבוביץ2.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ח באדר התשע׳׳ב (22 במרס 2012) (חמ 4247—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 234; התשע׳׳א, עמ' 206.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 4192.

קביעת רשימת שמאים מכריעים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965י (להלן - החוק), ולפי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק, אני קובע כי ברשימת שמאי המקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים2, ייכלל

אייל יצחקי לתקופה של עשר שנים, החל ביום כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב (19 במרס 2012). כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב (19 במרס 2012) (חמ 3530—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הודעה על מינוי חברים בוועדת פיקוח אחר עמידה ביעדי רשות הפטנטים

לפי מסמך המסגרת להקמת רשות הפטנטים

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6.6.1 למסמך המסגרת להקמת רשות הפטנטים מיום ד' בטבת התשס׳׳ו (4 בינואר 2006), מיניתי את הרשומים מטה לחברים בוועדת פיקוח אחרי עמידה ביעדי רשות הפטנטים: השופט (בדימוס) יהודה זפט נציגי ציבור:

ניבה אלקין קורן ארנן גבריאלי

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ב בניסן התשע׳׳ב (4 באפריל 2012) (חמ 1498—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הודעה בדבר עדכון סכומים

לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש׳׳ם-1980

אני מודיע לפי סעיף 241(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם-1980י (להלן - הפקודה), כי עקב העלייה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יחול שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים 7(1), 17(א)(1) ו-19א(א) לפקודה, החל ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012), כדלקמן:

(1)    החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף 7(1) לא יפחת מ-84,543 שקלים חדשים;

(2)    חובותיו של החייב כאמור בסעיף 17(א)(1) לא יפחתו מ-16,910 שקלים חדשים;

(3)    חובות החייב כאמור בסעיף 19 א(א) עולים על 33,820 שקלים חדשים.

ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (9 בפברואר 2012) (חמ 148—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 60.

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1, אני ממנה את המנהל הכללי של חברת מי אביבים בע”מ (להלן

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 632.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 4338.

ילקוט הפרסומים 6409, י״א באייר התשע״ב, 3.5.2012 3744

1

חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.