גיליון 6410 עמוד 1 מתאריך 03/05/2012ילקוט הפרסומים

י״א באייר התשע״ב


6410


3 במאי 2012


עמוד

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות.................................. 3792

הכרזה על אזורים נגועים במחלקת הניוקסל............................................. 3792

הודעות מאת הציבור.............................................................. 3792