גיליון 6412 עמוד 2 מתאריך 09/05/2012מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים המפעילות תכנית לקידום בריאות ורפואה מונעת

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985', ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות (להלן - המשרד) בקופות חולים לצורך קידום בריאות ורפואה מונעת.

תקנה תקציבית: 24200137

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן1 2 3 (להלן - הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה.

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, לפי עקרונות של סבירות ושוויון.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים.

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

(ה)    חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכל בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

2.    הגדרות

״מספר המבוטחים המשוקלל״ - כמשמעותו בסעיף 7׳ לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994׳5 (להלן - החוק), ולפי דרך החישוב הקבועה בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים), התשנ״ה-995י4; ״קופה״- קופת חולים, כהגדרתה בסעיף 2 לחוק.

3.    הגופים הנתמכים

קופות חולים המפעילות תכנית כוללת בתחום קידום בריאות ורפואה מונעת.

4.    מטרת התמיכה

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא לקדם בריאות ורפואה מונעת באמצעות תמיכה בקופות חולים המפעילות תכנית לקידומן, הכוללות הצבת עובדי קידום בריאות במטה ובמיתקני שירות של הקופה, וכן ניהול קבוצות בתחומים שונים, לפי האמור במבחנים אלה, והכל בפריסה ארצית, ובדגש לאזורי פריפריה.

5.    תנאים למתן תמיכה

קופת חולים תהיה זכאית לתמיכה לפי מבחנים אלה, אם בשנת התמיכה הפעילה תכנית לקידום בריאות ורפואה מונעת הכוללת את כל המרכיבים האלה:

(י) הצבת עובדי קידום בריאות, בתפקידי מטה או במיתקני שירות של הקופה, ביחס של מקדם בריאות לכל 50,000׳ מבוטחים (לפי מספר המבוטחים הרשומים בקופה ביום י בינואר 2012 וב-3י20, בהתאמה);

(2)    הפעלת קבוצות לקידום אורח חיים בריא, בכל אחד מהתחומים האלה, ובלבד שמשתתפים בכולם גם יחד, 0.20% ממבוטחי הקופה לפחות בשנת 2012 ו-0.25% ממבוטחי הקופה בשנת 2013:

(א)    סיוע לחולי סוכרת;

(ב)    פעילות ירידה במשקל;

(ג)    הדרכת ילדים הסובלים מהשמנה והוריהם;

(3)    קופת חולים רשאית לגבות מהמבוטחים השתתפות עצמית בהתאם לתכנית גבייה שאושרה לה לפי סעיף 8(א2) לחוק.

ילקוט הפרסומים 6412, י״ז באייר התשע״ב, 9.5.2012 3820

1

י ס״ח התשמ״ה, עמ' 60; התשנ״ב, עמ' 34.

2

   י״פ התשנ״ב, עמ' 2569; התשנ״ד, עמ' 4716; התשנ״ז, עמ' 1710; התש״ס, עמ' 3264; התשס״א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס״ב, עמ' 761; התשס״ג, עמ' 1358; התשס״ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס״ה, עמ' 330 ועמ' 40׳׳.

3

   ס״ח התשנ״ד, עמ' 156; התש״ע, עמ' 596.

4

   ק״ת התשנ״ה, עמ' 493.