גיליון 6413 עמוד 1 מתאריך 10/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ ח באייר התשע״ב    6413    10 במאי 2012

עמוד

נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת

כספי ההקצבות........................... 3856

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין....... 3875

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור....... 3877

עמוד

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה____3888

הודעות לפי חוק הצהרות מוות.................. 3906

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........ 3907

הודעות מאת הציבור........................... 3914