גיליון 6413 עמוד 58 מתאריך 10/05/2012כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל, לא יאוחר מיום

15.10.2012,    בשעה 13.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רז מסורי, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 45675-01-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת בטון טירה בע״מ, ח״פ 51-082311-5. והמבקשת: חברת ביטומאט 1991 בע״מ - בפירוק, ע״י המנהלים המיוחדים עו״ד דוק אמיר, עו״ד יעקב לאון ועו״ד שלומית ארליך, מדרך נמיר 5, תל אביב, טל' 03-6092484, פקס׳ 077-5092484.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

13.6.2012,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 1.6.2012, בשעה 16.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר דוק, עו״ד    יעקב ליאון, עו״ד    שלומית ארליך, עו״ד

המנהלים המיוחדים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 52211-01-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ביטומאט אחזקות בע״מ, ח״פ 51-335677-4.

והמבקשת: ביטומאט 1991 בע״מ - בפירוק, ע״י המנהלים המיוחדים עו״ד דוק אמיר, עו״ד יעקב לאון ועו״ד שלומית ארליך, מדרך נמיר 5, תל אביב, טל׳ 03-6092484, פקס׳ 077-5092484.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

13.6.2012,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 1.6.2012, בשעה 16.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר דוק, עו״ד יעקב ליאון, עו״ד שלומית ארליך, עו״ד המנהלים המיוחדים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 27282-02-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אמיאור סוכנות לביטוח (2003) בע״מ,

ח״פ 51-338378-6.

והמבקש: בנק דיסקונט לישראל בע״מ, ע״י עו״ד ישראל שפלר, ממשרד עורכי דין י׳ שפלר - א׳ שטמר, רח׳ אבא הלל 7 (בית סילבר), רמת גן 52522, טל׳ 03-6130920, פקס׳ -03 6131082.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

6.6.2012, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 30.5.2012, בשעה

14.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ישראל שפלר, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 32838-02-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת א. סיניבר ושות׳ מהנדסים בע״מ (בהסדר נושים), ח״פ 51-000182-9.

והמבקשת: החברה עצמה, באמצעות עו״ד עמית לדרמן בתוקף תפקידו כנאמן לביצוע הסדר נושים, ע״י עו״ד אביתר קרמר ו/או יצחק רייס ואח׳, מרח׳ מנחם בגין 7, רמת גן 52521.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.2.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

ילקוט הפרסומים 6413, י״ח באייר התשע״ב, 10.5.2012 3912