גיליון 6414 עמוד 1 מתאריך 14/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באייר התשע״ב    6414    14 במאי 2012

עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות......................3924

הודעה בדבר מינוי חברת המועצה המייעצת

לעניין ניהולו ותפעולו של בית העצמאות...........3924

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של

הוועדה לבחירת שופטים).............................................3924

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין......................................3924

מינוי רשמת לענייני ירושה....................................................3924

הודעה בדבר רשמת לענייני ירושה ואזור פעולתה......3924

מינוי סגנית לאפוטרופוס הכללי ולכונס הרשמי............3925

מינוי בתי דין לביקורת משמורת של שוהים

שלא כדין ושל מסתננים................................................3925

מינוי רשם הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות..............................................3925

תיקון טעות בהודעה בדבר עדכון רשימת המשרות

שבתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים).............3925

מינוי ממלא מקום נציג שר האנרגיה והמים

במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.............................3925

הסמכה לשמש מוסמך לפי חוק תאגידי מים וביוב......3925

מינוי מפקחי הגנת הסביבה...................................................3926

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים

(גבייה).................................................................................3926

עמוד

מינוי פקידת גבייה לפי החוק האמור.................................3926

הוראות בדבר הגשת כתב בי-דין לפי תקנות

סדר הדין האזרחי.............................................................3926

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת

התעבורה.............................................................................3926

תיקון הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א 10/ה/2 -

תחנת כוח פוטו-וולטאית בקיבוץ קטורה...............3926

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

(רישיונות)............................................................................3927

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית יבנה.......................3928

הודעות על החלטת מועצות מקומיות לאכוף

את חיקוקי הסביבה (כפר יונה, כפר קרע)...............3928

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין.............................................................................3928

הודעות הסדר במקרקעין.........................................................3929

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................3929

הודעות מאת הציבור................................................................3929