גיליון 6414 עמוד 2 מתאריך 14/05/2012הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965', כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ר76ג(10) לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה:

(1)    תכנית מיתאר ארצית - תמ׳׳א 46 - מיתקן שהייה וטיפול במסתננים;

(2)    תכנית מיתאר ארצית - תמ׳׳א 37/א/6/2 - מערכת תשתית ומצוף לקליטת גז טבעי נוזלי מאניה מגזזת;

(3)    תכנית מיתאר ארצית - תמ׳׳א 37/א/7/1 - חיבור תחנות הכוח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז הטבעי;

(4)    תכניות לתשתית לאומית - תת”ל/22א; מסילה מזרחית בקטע רנתיה - גבעת כח (הפרדה מפלסית עם דרך מס' 461).

י׳׳ב בניסן התשע׳׳ב (4 באפריל 2012) (חמ 3-697)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 798.

הודעה בדבר מינוי חברת המועצה המייעצת לעניין ניהולו ותפעולו של בית העצמאות

לפי חוק בית העצמאות, התשס׳׳ט-2009 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק בית העצמאות, התשס׳׳ט-2009י, מיניתי את עירית עמית-כהן, בעלת מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה לחברת המועצה המייעצת לעניין ניהולו ותפעולו של בית העצמאות, וזאת במקום טוביה פרילינג2.

תוקף המינוי לארבע שנים.

ג' בניסן התשע׳׳ב (26 במרס 2012) (חמ 3-4071)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳ט, עמ' 294.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 3899.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירה ביום כ׳׳ח בניסן התשע׳׳ב (20 באפריל 2012), החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים: השופטת מרים נאור - נבחרה לכהונת משנה לנשיא של בית המשפט העליון;

עו׳׳ד אריאל צימרמן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

עו׳׳ד יוסי טופף - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז הדרום;

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.

הרשמת ורדה שוורץ - נבחרה לכהונת רשמת בכירה; הרשמת רבקה ארד - נבחרה לכהונת רשמת בכירה; הרשמת עפרה גיא - נבחרה לכהונת רשמת בכירה; הרשם יניב בוקר - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשם הוצאה לפועל ניר נחשון - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשם הוצאה לפועל משה הולצמן - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשמת הוצאה לפועל מאיה אב-גנים ויינשטיין - נבחרה לכהונת רשמת בכירה.

ב' באייר התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-1955 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955י, אני מודיע על גמר כהונתו של הרב חיים שלמה רוזנטל, ראש אבות בית הדין הרבני האזורי בירושלים, ביום כ׳׳ח בניסן התשע׳׳ב (20 באפריל 2012), עקב פרישתו לגמלאות. ב' באייר התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-643)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68.

מינוי רשמת לענייני ירושה

לפי חוק הירושה, התשכ”ה-1965 בהתאם לסעיף 65א(ה) לחוק הירושה, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א(ג) ו-(ד) לחוק, אני ממנה את רחל שני-שרפסקי, לרשמת לענייני ירושה במחוזות תל אביב והמרכז2. ב' באייר התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-2874)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 63; התשנ׳׳ח, עמ' 240.

2    י”פ התשנ׳׳ח, עמ' 4878.

הודעה בדבר רשמת לענייני ירושה ואזור פעולתה

לפי חוק הירושה, התשכ”ה-1965

בהתאם לסעיף 65א(ה) לחוק הירושה, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), כי בהתאם לסעיפים 65א(ב) ו-(ד) לחוק, רות גילדה מזרחי, סגנית האפוטרופוס הכללי, היא רשמת לענייני ירושה במחוזות תל אביב והמרכז במקומו של יוסף זילביגר2. ב' באייר התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-2874)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 63; התשנ׳׳ח, עמ' 240.

2    י”פ התשנ׳׳ח, עמ' 4878.

ילקוט הפרסומים 6414, כ״ב באייר התשע״ב, 14.5.2012 3924