גיליון 6414 עמוד 4 מתאריך 14/05/2012מינוי מפקחי הגנת הסביבה

לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע”א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע׳׳א-2011י )להלן - החוק(, אני ממנה את עובדי המשרד להגנת הסביבה שלהלן, אשר עומדים בתנאים הקבועים בסעיף 4 לחוק למפקחי הגנת הסביבה, לעניין הסמכויות המפורטות בחוק:

אריאלי דרור, ת׳׳ז XXXXXX629 בטלהיים גידי, ת׳׳ז XXXXXX877 גולומבק חנן, ת׳׳ז XXXXXX864 גורן עוז, ת׳׳ז XXXXXX604 ורבורג אלי, ת׳׳ז XXXXXX230 לוינסקי ניר, ת׳׳ז XXXXXX134 סקס אילן, ת׳׳ז XXXXXX041 עדי שרון, ת׳׳ז XXXXXX134 עמיר רני, ת׳׳ז XXXXXX744 פסטרנק גליה, ת׳׳ז XXXXXX540 פרידמן אריאל, ת׳׳ז XXXXXX341 קודוביצקי יצחק, ת׳׳ז XXXXXX553 שי יעל, ת׳׳ז XXXXXX051

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד להגנת הסביבה. כ׳׳ט באדר התשע׳׳ב )23 במרס 2012( (חמ 3-4319(

גלעד ארדן

_    השר להגנת הסביבה

1 ס׳׳ח התשע׳׳א, עמ' 738.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה(

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1( לפקודת המסים (גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת הגבייה במועצה המקומית בסמת טבעון (להלן - המועצה( עליא זובידאת, ת׳׳ז 057603888, לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין ולצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-1977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה. ל' בניסן התשע׳׳ב (22 באפריל 2012( (חמ 3-18(

עמרם קלעג׳י

_    המנהל הכללי

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

מינוי פקידת גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה(

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1( לפקודת המסים (גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את פקידת הגבייה במועצה האזורית

חבל אילות (להלן - המועצה( אסתר מרציאנו, ת׳׳ז XXXXX398, לפקידת גבייה, לצורך גביית ארנונה ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין. ל' בניסן התשע׳׳ב (22 באפריל 2012( (חמ 3-18(

עמרם קלעג׳י המנהל הכללי

הוראות בדבר הגשת כתב בי־דין

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי תקנות 68(0 ו-215ו לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-11984 (להלן - התקנות(, אני מורה כי בעל דין המגיש כתב בי-דין אלקטרוני לפי פרק ט׳׳ז 3 לתקנות, יגיש לבית המשפט, לפי דרישת מזכירות בית המשפט, עותק אחד נוסף של כתב בי-דין, המודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות, כאמור ברישה לסעיף 2 להוראות בדבר הגשת כתב בי-דין2.

תחילתה של הוראה זו 30 ימים מיום פרסומה ותוקפה למשך שנה.

ז' באייר התשע׳׳ב (29 באפריל 2012( (חמ 3-1778(

מיכאל שפיצר, שופט

_    מנהל בתי המשפט (בפועל(

1    ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2220; התשע׳׳ב, עמ' 160.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 1570.

הודעה על אצילת סמכויות

לפי פקודת התעבורה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה1, אצלתי את סמכויותי כרשות רישוי לעניין סעיף 9 לפקודה האמורה למעדאד סלאמה, ת׳׳ז XXXXX774. כ׳׳ה בניסן התשע׳׳ב (17 באפריל 2012( (חמ 3-214(

עוזי יצחקי

_    רשות הרישוי

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

תיקון הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א 0ו/ ה/ 2 - תחנת כוח פוטו-וולטאית בקיבוץ קטורה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 נמסרת בזה הודעה, כי בפרסום תמ׳׳א 10/ ה/ 2 - תכנית מיתאר ארצית לתחנת כוח פוטו-וולטאית בקיבוץ קטורה מיום י׳׳ד בחשוון התשע׳׳ב (11 בנובמבר 2011(, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-11965, נשמט ציון של גושים וחלקות בתחום רצועת התשתיות כמפורט להלן:

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.


ילקוט הפרסומים 6414, כ״ב באייר התשע״ב, 14.5.2012 3926

1

חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2

   י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.