גיליון 6415 עמוד 1 מתאריך 15/05/2012ילקוט הפרסומים

כ״ג באייר התשע״ב


6415


15 במאי 2012


עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)..................... 3948

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון............................................. 3949

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות..................................................3951

הודעות מאת הציבור.............................................................. 3952