גיליון 6416 עמוד 1 מתאריך 16/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד באייר התשע״ב    6416    16 במאי 2012

עמוד


עמוד

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון

מפלגות.................................................................................3952

תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת

לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים)..................3952

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה................3952

הודעה על מינוי רשמי בית הדין לעבודה........................3952

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים...........................3952

הודעה על מינוי חברים בוועדת ההשגות לפי

פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)................3953

הודעות על הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים

ושירותים.............................................................................3953

הודעה על אצילת סמכויות לפי החוק האמור................3953

הודעה על הסמכה לחתום על בקשה להיתר לפי תקנות התכנון והבנייה (הוראות מיוחדות בדבר היתר

במיתקן ביטחוני)...............................................................3954

הארכת מינוי במועצה לניסויים בבעלי חיים.................3954

מינוי ועדה לפי חוק הכניסה לישראל................................3954

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי.......................................................................3954

הודעה על מינוי זמני למנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)...............................................................................3954

מינוי ממלאת מקום נציגת שר האנרגיה והמים

במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.............................3954

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי....................................3954

הודעה על מינוי ועדת ערר לפי חוק כביש אגרה

(מנהרות הכרמל)...............................................................3955

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה..................3955

הודעות על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים.........3956

הודעות בדבר קביעה, שינויים וביטול של תקנים........3956

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....................3957

הודעה על בחירתו של חבר בוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה קריות....................................................3957

הודעה על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות

(אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)......................3958

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................3958

הודעות מאת הציבור................................................................3998

הודעה מאת מפעל הפיס.........................................................4006