גיליון 6416 עמוד 2 מתאריך 16/05/2012הודעה בדבר שינוי סכום תרומה

לפי חוק מימון מפלגות, התשל”ג-1973 בהתאם לסעיפים 8(ד) ו-8ג לחוק מימון מפלגות, התשל׳׳ג-1973' (להלן - החוק), מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום התרומה לסיעה או לרשימת מועמדים במקרה של ויתור על מימון, עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, לאמור: החל ביום ז' באדר התשע׳׳ב (1 במרס 2012) סכום התרומה לפי סעיף 8ג לחוק הוא 122,700 שקלים חדשים. כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב (19 במרס 2012) (חמ 3-66-ה5)

ראובן (רובי) ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

1 ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 52; התשס׳׳א, עמ' 101; התשע׳׳ב, עמ' 189.

תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי לאור החלטת הממשלה בדבר העברת שטח הפעולה של פעילות הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב ממשרד הבינוי והשיכון למשרד ראש הממשלה1, יש לתקן את ההודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק2, לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-31959, כך שהפרט ”16. מנהל הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב”, תחת הכותרת ”משרד הבינוי והשיכון” - ייגרע, ובמקומו יבוא, אחרי פרט 44ה שתחת הכותרת ”משרד ראש הממשלה”:

”44ו. מנהל הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב”.

ז' באייר התשע”ב (29 באפריל 2012) (חמ 3-1173)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    י”פ התשע׳׳ב, עמ' 186.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3520.

3    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית משפט שלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ”ה בניסן התשע”ב (17 באפריל 2012): נצר סמארה נחשון פישר אורלי שמאי-כתב יחזקאל אליהו נאוה גדיש אורית בן-דוד ליבל כ”ה בניסן התשע׳׳ב (17 באפריל 2012) (חמ 3-2666)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס”ח התשנ”ה, עמ' 393; התשס”ז, עמ' 384.

הודעה על מינוי רשמת בית הדין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין רחל גרוס, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה באר שבע, החל ביום י”א באייר התשע׳׳ב (3 במאי 2012). ב' באייר התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-526)

נילי ארד

נשיאת בית הדין הארצי לעבודה 1 ס”ח התשכ”ט, עמ' 70; התשע”ב, עמ' 303.

הודעה על מינוי רשמת בית הדין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין דניה דרורי לרשמת בית הדין האזורי לעבודה חיפה, החל ביום י”ג בסיוון התשע׳׳ב (3 ביוני 2012). ב' באייר התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-526)

נילי ארד

__________    נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1 ס”ח התשכ”ט, עמ' 70; התשע”ב, עמ' 303.

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק החוזים האחידים, התשמ”ג-1982, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד) לחוק החוזים האחידים, התשמ”ג-1982י, וסעיף 5(א) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את משה גלברד, ת”ז XXXXXX063, לנציג ארגון צרכנים בבית הדין לחוזים אחידים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ב' באייר התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-1686)

יעקב נאמן

__________    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 81.

2    ס”ח התשנ”ב, עמ' 90.

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק החוזים האחידים, התשמ”ג-1982, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד) לחוק החוזים האחידים, התשמ”ג-1982י, וסעיף 5(א) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את יהודה אדר, ת”ז XXXXXX339, לחבר בבית הדין לחוזים אחידים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י”ב בניסן התשע׳׳ב (4 באפריל 2012) (חמ 3-1686)

יעקב נאמן

__________    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 81.

2    ס”ח התשנ”ב, עמ' 90.ילקוט הפרסומים 6416, כ״ד באייר התשע״ב, 16.5.2012 3952

1