גיליון 6417 עמוד 1 מתאריך 20/05/2012ילקוט הפרסומים

כ״ח באייר התשע״ב

6417


20 במאי 2012

עמוד

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה............................................... 4008

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט ....................................................... 4009

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים ..................................................................4010

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט....................................................................4012

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................................................................4012

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................................................................4017

הודעות מאת הציבור...............................................................................................4018