גיליון 6418 עמוד 1 מתאריך 20/05/2012רשומות

ילקוט

כ״ח באייר התשע״ב


הפרסומים

6418    20 במאי 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 4020

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 4081