גיליון 6418 עמוד 2 מתאריך 20/05/2012משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חוק הירושה, מתשכ״ה ־ 1965

הודיות עלי בקשות לצו יחשה ושוו קיום ההיוא^וז

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

ןןת. פטירה ן ושם המבקנס I

ן שם המ נוחנ

מס' ריב ו

רח' כופי הוםרים 15, הנין התאומים, ירוםלים

הבשם לפנייני ירושה היבוםלים -

יתשות

11/015/2011 חיים אבר

חייל רחלה

24141/ק

15/09/1980 גאר אללה נאהדה חסן

גאר אלה חסן

2יי ו 255/ 1

1 0/03/201 1 ר־ונטמן אילנה

רוטמן צבי הרי

26160/ו

0 14/02/001 פאייסמן לא וניד

מטיס בלה

1/2002 20/1 בורוכוא אריה

עקריש פורטונה

1/2«5(4'^

10/01/2012 ברוצן חיים

פרוצן ה־ר!

6161<;// ו

29/00/2000 ה'רנאוחוא יצחק

צ׳רנאוחוב רי־בה

0 /21515710

0 03/09/201 ריינר איילה

ר־יינר יוהכיר

711ל 0 255/ 0

2 04/03/201 מרטי זה לזרואני

שפיח סלביה

0 /251775

00 ו20/ 01/ר־י9 מלחי ארמוני עדן

כ־ולחי־ חרוווני שרה

1^126^56(3

1/022/2001 1 מלוח אורלי

נמ ויוב עורה

1/25123

2 04/02/200 הרטמן ורד

פייבוביץ שמהון

0/26120

^3/156/200; 1 לאייני יוסף דניאל

באייני יורוריה אסת

1/26181

29/05/2007 עזריה אבלין

ליין מירל■ קמ־ל

0/26102

02/11/1909 למריה אבלין

זזיון מרהושי

1/2610!^

18/03/2002 ומריה אבלין

תח עידית אדית

וירי 2261/, ו

20/00/2202 הדר כרמלה

זרחי נסים

2261999י/ו

01/01/2009 רמי הפרי

ברקופיץ ריצרד

1 /2618(3

ה^/ 26/01 צדיק סימה

בבא בתיה

9ר) 2361/, ת

2009/ח/01 מורדו סופר ציפי

ההן ברוכה

25092/ל

צי3אית

2 8/00/201 0 מאי עדינה

בופנהיימר יהודה

1/25120

15/01/2012 פהראליזבתה

פהר ארנסט

ימי 2551/ 1

2 1/26/201 ד לפר פולינה

סבון מרים

1/25160

2 08/10/200 גרגור ופיוטי־

גרגו ר זיגמונד

V25168

גרגיר נפיכור

גרגור דולי

^^^15^5)9

09/02/2018 אלחדיף ויקטוריה

מזרחי רצי

V25^

2 2/02/201 1 עייו^־נ י'£ור חיים

עולח סאלם

1/26100

9/122/2012»ל בן'לולו סלווזון

בן לול ו סילביוו

1/27170

לססל/וס/^) בלאו אלה

פולבוי רזזה

0/22179

^סל/וס/סל וענונו בן

רעבונו אמיל חיים

0/22176

11ס12/10/2 ביולאל מרגלית

ליי מזרחי רגינה

1/26186

11ס4/2ס/5ס ורטליב יבגניה

ורטליב לעקב

ס1/2619

ס1ס5/2ס/17 עטייהאנטון

עטייה חליל

1/26192

ילקוט הפרסומים 6418, כ׳׳ח באייר התשע׳׳ב, 20.5.2012 4020