גיליון 6418 עמוד 92 מתאריך 20/05/2012סיבת ביטול

תאריך

מס. תיק

ביהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

ש ס החייב/ת

הסדר

28/02/12

0263-00-08

20663

פינסקר 61/1, תל אביב - יפו

51300400

ז צרי אברהם

ז

ניצול לרעה

20/02/12

212 5-0(H)8

20079

אברבנאל 27, בני ברק

61222906

בג נס1ם

ז

ניצול לרעה

22/03/12

1957-00-12

20012

בלפור 52/7, תלי אביב - יפו

!^OODO

ו רזון מוריס

ז

הסדר

16/02/12

2216-00-01

20069

טיפז 2, צור יגאל

13285082

זפיר ערי

ל

ניצול לרעה

26/21/12

2639-00-01

29903

סוקולוב 80, רמות השרון

זרא לרה

ע

הסדר

01/02/12

2297-00-02

20222

ההסתדרות 14, הוד השרון

5!4^4^2>43ל22

נבר יריב

ע

הסדר

26/21/12

9950-00-00

23 191

הלפר 33, בת ים

10050101

אפו לזר

כ

ניצול לרעה

13/02/12

9321-07-10

25073

טשרניחובסקי 12/1, תל אבי

29690001

דילול איריס

פ

ניצול לרעה

12ר26/03

8Q84-16-10

26561

חנקין 17 , רעננה

882215830

יופר צבי

נ

הסדר

12/07/10

07־00־6726

2 7630

גריוברג 19, ח״לון

5:3 924030

זלומק בטי

נ

הפטר חלונו

6/09/11ר

25060

שט התמרים 11, רמת גן

<3:7<60!^:1<^<^

ייזמן צבי

ר

הסדר

Q6/04/12

1 161-00-00

18200

96, גאולים

12 210049

ורף אילון

ע

יוסף זילביגר״עו״ד, סגן חכונ״ר , מנהל מחוז תל אביב

מחוזי חיפה

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיט ת רגיל

סיבת ביטול

תאריך

מס. תיק

ב2המ״ש

0<ס׳ תיק 02״ ר

כתובת

ת0׳2

שם החייב/ת

הסדר

01/12/12

00-09־0153 1

18192

העצמאנת 36/9,קרית 1ניאלי

9^:^9^56'^8^';^

אברקם-הראל תקוה

מחיקת בקשה

05/04/12

16221-00-00

18010

ברה 0, בענה

50060492

היוב רימון

החיקת בקשה

28/11/12

4008-00-00

ת.ד. 23;; ,כפר יאסיף

289 :109092

הליאס אליאס

ניצול לרעה

05/11/12

00־03־2001

839 י1909

מסריק 25/1, ^יא

02067150

אלקבץ נלונלי

ניצול לרעה

10/01/12

81-08־032 2 1

1970690

הרא שונ3ם 0, הרית אתא

30800312

זזסניל ו־ ודליהו גדע

דחיית בקשה

(^/n/n

18096-02-:10

19142

ריח 4 3, עספ י!א

!3(0!5;i!5883!5

גזווו ח׳ליל

דחיית בקשה

2 !5/02/12

14492-81-10

10460

תעב 0, שעב

59900300

בראז יסאלם

דחיית בקשה

05/00/12

6001-10-00

19482

בן צבי יצחק 35/4, חיפה

6:9 2ל;ל>5!3:0

בבג קישי

הסדר

03/01/12

^020-10-00

281 n

זלפת 0, מעלה ינירון

חבארין מחמוד

הסדר

06/01/12

29761-01-19

21000

זמיר 4, קיסריה

830055305״

גז ניר

דחיית בקשה

23/01/12

14398-03-10

17862

סחמין 0, סח׳נ2ן

19800000

גנאיים(ללי

ניצול לרעה

12/02/12

16:100-0:L-;10

23000

ת.ד. 2804, כתר יקרע

33!7^52!85!5

מיד שסעדם

ניצול לרעה

02/11/12

90:3-00-090

1 !^ 84

יי.ד. 522 , דייר־ חנא

.^:^,^0<^12 !ES

ח׳שיב אשרף

ניצול לרעה

00/01/12

10060

ה.ד. ^10^ 0, סח׳נין

90כ)^>^״1^8^.

ח׳לאילה איאד

דחיית בקשה

0!5/02/12

1169-04-86

23״19

ברמעה ת״ד22, ברשעב-חדר

906872821 20

חשיב יור אלדין

החיקת בקשה

08/01/11

0162-00-10

20209

דלית איל כרמל 10,

09009424

חלבי אשרו

הסיקת בקשה

28/01/12

28098-02-10

19367

שכונה צפונית ת.ד 30, פרדיס

38944661

חסדייה הודא

ניצול לרעה

27/11/11

14205-03-09

20350

0, כפר מנדא

29069480

שאהא כוואלזיל

ילקוט הפרסומים 6418, כ׳׳ח ב05ייר התשע״ב, 20.5.2012 41 10