גיליון 6419 עמוד 1 מתאריך 21/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט באייר התשע״ב    6419    21 במאי 2012

עמוד    עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי    חוק-יסוד: הממשלה............ 4152    מינוי נשיאה בבית הדין לעבודה......................................... 4152

הודעה על מילוי מקום של    שר............................................ 4152    מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 4152

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות    הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 4152

המדינה (מינויים)............................................................. 4152    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית    טעויות בהודעות כאמור................................................ 4153

לבטיחות בדרכים.............................................................. 4152    הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 4166

הודעות מאת הציבור................................................................ 4209