גיליון 6420 עמוד 1 מתאריך 23/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ב׳ בסיוון התשע״ב_ _6420_ _23 במאי

עמוד

מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור העוסקים בהנגשה של מידע

ציבורי ובקידום השקיפות............................................ 4220

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ״מ 64/14/4/ב - שינוי בהוראות התכנית בנושא: שינויים בקווי 161 ק״ו קיימים והקמת קווי 161 ק״ו חדשים......................... 4224

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז תמ״מ 22/21/3 - הרחבת מחצבת

״נשר״ רמלה......................................................................

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה......................................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.......................

הודעות מאת הציבור..............................................................

עמוד

4225

4226 4228 4230 4236 4236