גיליון 6421 עמוד 1 מתאריך 24/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בסיוון התשע״ב    6421    24 במאי 2012

עמוד


עמוד

מינוי חבר לבית דין כללי לפי פקודת הפיצויים (הגנה)... 4240 מינוי חבר ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות

לחיילים בשירות קבע) וחוק בתי דין מינהליים............4240

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין    מינהליים................................4240

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת

ילדים).................................................................................... 4240

מינוי אנשי ציבור לוועדות מינויים לפי חוק החברות

הממשלתיות ..................................................................... 4240

מינוי מפקח על המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים..........................................................4241

הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצת מקומיות בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי המועצה

המקומית כעביה-טבאש-חג׳אג׳רה.............................4241

מינוי ממלאת מקום במועצה הארצית לתכנון ולבנייה... 4241

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין........................ 4241

מינוי קצינת מבחן למבוגרים ..................................................... 4241

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 4241

מינוי רשויות מוסמכות לפי פקודת היבוא והיצוא....... 4242

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית מזכרת בתיה..........4242

הועה בדבר אספקת שירותי נדידה פנים-ארצית.........4242

אצילת סמכויות וביטול אצילה לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה

מיוחדת והשכרת רכב).................................................... 4242

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות..................... 4242

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 4242

הודעות על בקשה לתיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים ובדבר בקשות לרישום בספר

הזכויות...............................................................................4243

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (תמרה)..................4243

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................ 4244

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 4244

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................4244

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.4.2012......4245

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2012.... 4245

הודעות לפי חוק התכנון    והבנייה........................................4248

הודעות מאת הציבור................................................................ 4250