גיליון 6422 עמוד 1 מתאריך 29/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בסיוון התשע״ב    6422    29 במאי 2012

עמוד

עמוד

4271

הודעות על התליית רישיון לפי פקודת הרוקחים.........

4268

מינוי מנהל לשכת הוצאה לפועל........................................

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

4268

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)..

4271

לא צמוד הניתן לציבור..................................................

הודעה על מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק

4271

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו.....

4268

הגנת השכר (עיצום כספי)............................................

4272

הודעות בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט...................

הודעה על מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק

4272

הודעה על הסמכת פקח בעיריית קרית ביאליק.............

4268

להגברת האכיפה של דיני העבודה..........................

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

מינוי ממלאת מקום נציגת שר האנרגיה והמים

4273

למגורים (הוראות שעה) וחוק התכנון והבנייה....

4268

במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.............................

4274

הודעות בתי הדין הרבניים.....................................................

מינוי ועדת ערר לפי תקנות מחלות בעלי חיים

4281

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

4268

(תכשירים כימיים) ...........................................................

4282

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

4269

מינוי חברים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ............

4287

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

4269

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ)..........

4288

הודעות מאת הכונס הרשמי..................................................

4270

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה.............................

4288

הודעות מאת הציבור................................................................

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ממלא מקום

4302

הודעות מאת בנק ישראל........................................................

4271

וסגני ראש המועצה המקומית בג׳ת..........................