גיליון 6424 עמוד 1 מתאריך 04/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


י״ד בסיוון התשע״ב    6424    4 ביוני

עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 4360

הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי לפי

חוק שירות המדינה (מינויים)...................................... 4360

מינוי נשיא בפועל לפי חוק בתי המשפט.......................... 4360

מינוי סגן נשיא לפי החוק האמור......................................... 4360

הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט........................... 4360

מינוי שופט לכהונה בפועל בבית הדין לעבודה............ 4361

מינוי מנהלים לבתי המשפט.................................................. 4361

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט... 4361

הודעה על מינוי רשמת לענייני ירושה............................. 4361

מינוי רשמת לענייני ירושה ואזור פעולתה...................... 4362

מינוי רשמי הוצאה לפועל...................................................... 4362

מינוי חבר למועצת שמאי מקרקעין................................... 4362

הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה....................... 4362

הודעה על מתן הכרה לעמותה לאימוץ בין-ארצי.......

הודעות על מינוי פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול

בחולי נפש...........................................................................

מינוי חברה לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי

נפגעי גזזת ...........................................................................

הודעה על מינוי מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק

ובאזור סובב כנרת לפי חוק המים..............................

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות סופר בהודעות כאמור........................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................

הודעות מאת הציבור................................................................

תיקוני טעויות

עמוד

4362

4363

4363

4363

4363

4363

4364

4365

4366

4367