גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012הודעה על חילופי גברי בכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, על פי סעיפים 40 ו־43(א) לחוק-יסוד: הכנסתי, לפי סעיף 16(ב) לתקנון הכנסת1, כי ביום י”א באייר התשע׳׳ב (3 במאי 2012), פסקה חברותה בכנסת של ציפי צפורה לבני, ובמקומה בא חבר הכנסת יובל צלנר. י”א באייר התשע׳׳ב (3 במאי 2012) (חמ 3-22-הי)

ירדנה מלר-הורוביץ

מזכירת הכנסת

1    ס״ח התשי״ח, עמ' 69; התשמ׳׳א, עמ' 168.

2    י”פ התשכ״ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 1927.

הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-21959, מינתה הממשלה את לירן דן לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי החל ביום ז' באייר התשע׳׳ב (29 באפריל 2012) במקום יועז הנדל1. י”א באייר התשע׳׳ב (3 במאי 2012) (חמ 3-1173)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשע׳׳א, עמ' 7.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 6730.

מינוי נשיא בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-21984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך1 בזאת את מינויו של יוסף אלון, שופט ונשיא של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לנשיא בפועל של בתי משפט השלום במחוז הדרום, מיום ט' באייר התשע׳׳ב (1 במאי 2012) עד יום י' בסיוון התשע׳׳ב (31 במאי 2012). כ׳׳ה בניסן התשע׳׳ב (17 באפריל 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

2    י”פ התשע״ב, עמ' 1754.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-21984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אהרן פרקש, שופט של בית משפט מחוזי,

לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום י”ג

בניסן התשע׳׳ב (5 באפריל 2012).

י׳׳ב בניסן התשע׳׳ב (4 באפריל 2012)

(חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ”ד-21984, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף

סמכותו לפי סעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה1, את -

השופט ארנון דראל - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

עורך הדין נצר סמארה - לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

עורך הדין נחשון פישר - לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;

השופט מרדכי כדורי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורכת הדין אורלי שמאי-כתב - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים;

עורך הדין מנחם מזרחי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז המרכז;

עורכת הדין אורלי מור-אל - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין איריס רש - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה;

עורך הדין איתן קורנהאוזר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורך הדין יחזקאל אליהו - לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

עורכת הדין נאוה גדיש - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז;

הרשם צבי פרנקל - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע;

עורכת הדין מיכל שרביט - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

הרשמת רויטל באום - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה;

עורכת הדין אורית בן־דור ליבל - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים;

עורך הדין נאיל מהנא - לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז ירושלים;

הרשם אלכס אחטר - לכהונת רשם בכיר בבתי משפט השלום במחוז הצפון.

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.


ילקוט הפרסומים 6424, י״ד בסיוון התשע״ב, 4.6.2012 4360

1

   ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

2

   ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.