גיליון 6425 עמוד 1 מתאריך 04/06/2012ילקוט הפרסומים

י״ד בסיוון התשע״ב


6425


4 ביוני 2012


עמוד

הודעה מס' 29 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה................................4389

הודעה מס' 29 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

בהתאם לסעיף 15.8 לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות,, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי הקצבות מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2012, בציון הסכומים שהוקצבו.

הרשימה כוללת הקצבות בסכום של 69,496,000.00 שקלים חדשים.

1 י״פ התשס״ג, עמ' 1410.

4389 ילקוט הפרסומים 6425, י״ד בסיוון התשע״ב, 4.6.2012