גיליון 6426 עמוד 1 מתאריך 05/06/2012ילקוט הפרסומים

ט״ו בסיוון התשע״ב


6426


5 ביוני 2012


עמוד

הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה)................. 4502

מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות

האמהרית והטיגרינית............................................................... 4504

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט............................................................. 4509

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור......................................................... 4509

הודעות מאת הציבור............................................................................. 4519