גיליון 6427 עמוד 1 מתאריך 06/06/2012ילקוט הפרסומים

ט״ז בסיוון התשע״ב


6427


6 ביוני 2012


עמוד

מינוי רשמת בית הדין לעבודה............................................................................................................................................................ 4522

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................................................................................................................................... 4522

הודעה על אופן הצטרפות לרשימת המנויים על קבלת הודעות לפי תקנות חובת המכרזים......................................... 4523

הודעות בדבר השעיה והוצאה של חברים מלשכת עורכי הדין........................................................................................... 4523

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2012 (הוד השרון, טירה, ערד, קרית אונו, רמת השרון)........................ 4529

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה לשנת הכספים 2011 (עדכון).......................................................................................... 4532

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................................................................................................................................... 4533

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה....................................................................................................................................................... 4533

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................................................................................................................................ 4534

4534


הודעות מאת הציבור