גיליון 6428 עמוד 1 מתאריך 07/06/2012



רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בסיוון התשע״ב    6428    7 ביוני 2012

עמוד

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה

להשגות הציבור....................................................................... 4538

הודעות מאת הציבור..................................................................... 4574