גיליון 6429 עמוד 1 מתאריך 10/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בסיוון התשע״ב    6429    10 ביוני 2012

עמוד

4584

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים...........

עמוד

הודעה על הארכת תקופת כהונתה של הנציבה

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר בקשות

4582

הארצית לשוויון ההזדמנויות בעבודה....................

4584

לרישום זכות מטפחים....................................................

4582

מינוי שופט נוער .........................................................................

4584

הודעה על הכרה במוסדות להשכלה גבוהה לפי

חוק קליטת חייילים משוחררים..................................

4582

הודעה על מינוי לוועדה המייעצת לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ...........................................................

4586

הודעה על הכרה בבתי ספר חיצוניים לפי החוק האמור...

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על

4587

הודעות בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש

אגרה (כביש ארצי לישראל).........................................

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

4582

4582

4583

העבודה................................................................................

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים.....

מינוי עובד סוציאלי מחוזי לפי חוק הסעד

(טיפול במפגרים)...............................................................

4588

מלשכת עורכי הדין.........................................................

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול

4590

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....................

4583

והשגחה) ..............................................................................

4590

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור .................

4583

ביטול מינוי עובדת סוציאלית לפי החוק האמור..........

4604

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

4582

מינוי קצינות מבחן למבוגרים ולנוער.................................

4628

הודעות בתי הדין הרבניים.....................................................

הסמכה לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים

4631

4648

הודעות מאת הציבור................................................................

הודעה על בקשה להחייאת חברה......................................

4583

4583

לשימוש בקרקע חקלאית ובמים)................................

תיקון אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה

להסדר ההימורים בספורט............................................