גיליון 6429 עמוד 2 מתאריך 10/06/201241954, לאחר שעברו הכשרה מתאימה כאמור בסעיף קטן )ב(

לחוק האמור, אני ממנה את הרשומים מטה למפקחי עבודה

לעניין הפיקוח על החוקים האמורים:

הודעה על הארכת תקופת כהונתה של הנציבה הארצית לשוויון ההזדמנויות בעבודה

לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ׳׳ח-1988 מודיעים בזה, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 18ג(ג) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ׳׳ח-1988י, החליטה הממשלה, על פי המלצת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, להאריך בשנתיים את תקופת כהונתה של ציונה קניג יאיר, הנציבה הארצית לשוויון ההזדמנויות בעבודה המכהנת כיום2, כך שתקופת כהונתה השנייה הכוללת תסתיים ביום י׳׳ב בטבת התשע׳׳ו )24 בדצמבר 2015(. כ׳׳ז בניסן התשע׳׳ב (19 באפריל 2012) (חמ 3-3784)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשמ״ח, עמ' 38; התשס׳׳ו, עמ' 190. 2 י״פ התשס״ח, עמ' 776.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”ה-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופט ארנון דראל, שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים לשמש שופט נוער עד תום תקופת כהונתו באותה ערכאה.

ט' באייר התשע״ב (1 במאי 2012)

(חמ 3-686)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס״ח התשל״א, עמ' 134; התשס״ח, עמ' 688.

הודעה על מינוי לוועדה המייעצת

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ”א-1991 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)^)2( לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ׳׳א-1991י, אני ממנה לנציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בוועדה המייעצת את ינון אלרועי, ת׳׳ז XXXXXX380, במקום רן קויתי2. י״ב בניסן התשע״ב (4 באפריל 2012) (חמ 3-383)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

י ס״ח התשנ״א, עמ' 38; התשס״ה, עמ' 662. 2 י״פ התשע״א, עמ' 446.

מינוי מפקחי עבודה

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי׳׳ד-1954י, לפי סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-21951, לפי סעיף 1 לחוק עבודת הנוער, התשי”ג-31953, ולפי סעיף 13 לחוק עבודת נשים, התשי׳׳די ס״ח התשי״ד, עמ' 202.

2    ס״ח התשי״א, עמ' 204.

3    ס״ח התשי״ג, עמ' 115; התשנ״ח, עמ' 256; י״פ התשנ״ד, עמ' 2960.

השם    מס' זהות

ישי גונן    022212682

רועי אברהם    032560096

ה' בניסן התשע״ב (28 במרס 2012) (חמ 3-150-ה1)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

4 ס״ח התשי״ד, עמ' 154; התשס״ז, עמ' 436; י״פ התשט״ו, עמ' 156.

מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ”ו-1966

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק ההגנה על חוסים, התשכ׳׳ו-1966י, אני ממנה את אנה ציפיס, ת׳׳ז XXXXXX512, לעובדת סוציאלית במחוז ירושלים לעניין החוק האמור. ט״ו באייר התשע״ב (7 במאי 2012)

)חמ 3-1769(

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים י ס״ח התשכ״ו, עמ' 56; התשע״א, עמ' 77.

מינוי עובד סוציאלי מחוזי

לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ג( לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את אמנון אורגד, ת׳׳ז 055735047, לעובד סוציאלי מחוזי במחוז המרכז לעניין החוק האמור.

ט״ו באייר התשע״ב (7 במאי 2012)

)חמ 3-228(

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים י ס״ח התשכ״ט, עמ' 132; התשע״א, עמ' 79.

מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש׳׳ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש׳׳ך-1960י, אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לעניין החוק האמור:

רחל מיטב גוטמן, ת׳׳ז XXXXXX988 - בבני ברק מירב רונן, ת׳׳ז XXXXXX678 - בעכו נטלי שם טוב, ת׳׳ז XXXXXX312 - בעיריית מעלה אדומים ניצה חן, ת׳׳ז XXXXXX238 - באור יהודה

כ״ב באייר התשע״ב (14 במאי 2012)

)חמ 3-142(

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים י ס״ח התש״ך, עמ' 52; התשע״א, עמ' 76.

ילקוט הפרסומים 6429, כ' בסיוון התשע״ב, 10.6.2012 4582