גיליון 6430 עמוד 1 מתאריך 11/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בסיוון התשע״ב    6430    11 ביוני 2012

עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 4650

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 4650

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים.................... 4650

מינוי חבר בוועדה ממליצה לעניין חוקרי הוצאה לפועל 4650 מינוי יושבי ראש לוועדת השגות לפי החלטת מועצת

מקרקעי ישראל.................................................................. 4650

הארכת כהונה של חברה למועצה לניסויים

בבעלי חיים......................................................................... 4650

מינוי חבר הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים. 4650 מינוי ממלאי מקום לנציג השר להגנת הסביבה

במועצה הארצית לתכנון ולבנייה............................. 4651

הודעה על מינוי יושב ראש מועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים.............................................................. 4651

מינוי נציג שר האנרגיה והמים בוועדה מחוזית לתכנון ולבנייה לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבנייה).................................. 4651

עמוד

הודעה על מינויים למועצה הארצית לתכנון ולבנייה 4651 הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 4651 הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא.. 4651 הודעה בדבר חילופי סגנים לראש עיריית ירושלים.... 4652 הודעה בדבר בחירה של סגן ראש המועצה האזורית

עמק המעיינות................................................................... 4652

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).. 4652

הודעות בדבר קביעת תקנים ושינוי תקנים..................... 4653

הודעה על מינוי פקח סביבתי (קרית מוצקין).................. 4654

מינוי ועדת ערר למסים (אזור)............................................... 4654

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (בני ברק).......................... 4654

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 4654

הודעות מאת הציבור................................................................ 4657