גיליון 6431 עמוד 1 מתאריך 14/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


כ״ד בסיוון התשע״ב    6431    14 ביוני

עמוד

הארכת מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................... 4670

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק להסדרת

תוצרת אורגנית................................................................. 4670

הארכת מינוי חבר בוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 4670

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)................................................................... 4670

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים................. 4670

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק

סדר הדין הפלילי.............................................................. 4670

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 4670

מינוי עובדת סוציאלית ועובדת סוציאלית מחוזית

לפי חוק ההגנה על חוסים............................................ 4671

שינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 4671

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)..................................................................... 4671

הוראה בדבר כהונת שני רבני עיר.......................................

אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד

בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות.............

הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של

הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות

תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2012...................

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (כפר מנדא,

הודעות בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה

(גבעתיים, טורעאן)...........................................................

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.......................................

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה......

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4671

4671

4674

4676

4676

4677 4677

4677

4678 4719

4726

4727