גיליון 6432 עמוד 1 מתאריך 14/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בסיוון התשע״ב    6432    14 ביוני 2012

עמוד


עמוד

הסמכות לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט).. 4734 מינוי ממלא מקום של נציג שר האנרגיה והמים בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה.............................................. 4734

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 4734

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 4734

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................. 4734

מינוי לראש אבות בית הדין הרבני..................................... 4735

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)....... 4735 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 4735

תמצית תקציב רגיל של עיריית טייבה לשנת

הכספים 2011...................................................................... 4735

תיקון הודעה על החלטת חוקי עזר - מועצה אזורית

עמק יזרעאל........................................................................ 4736

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4736

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4739

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................ 4740

הודעות מאת הציבור................................................................ 4740