גיליון 6433 עמוד 1 מתאריך 19/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בסיוון התשע״ב    6433    19 ביוני 2012

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה..................... 4746

הודעה על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק

שירות המדינה (גמלאות).............................................. 4746

הודעות על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 4747

הסמכה לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט).. 4748 הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 4749

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות לפי חוק טיפול בחולי נפש.......................... 4750

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות לילדים ולנוער לפי החוק האמור ............. 4750

מינוי מפקחי הגנת הסביבה................................................... 4751

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות....... 4751

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית

קרית אונו............................................................................. 4751

הודעה בדבר קיצור עונת צריכת החורף לפי

חוק המים............................................................................. 4752

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 4752

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 4752

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4756

הודעות מאת הציבור................................................................ 4757

תיקון טעות