גיליון 6434 עמוד 1 מתאריך 20/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ל׳ בסיוון התשע״ב    6434    20 ביוני 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 4770

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 4845