גיליון 6434 עמוד 2 מתאריך 20/06/2012


משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי
הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה עלי בקשות לצו יחשה ושוו קיום ציואה

בשםאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו ק-ום צוואה.

ןןת. פטיו־צ ן ושם צמבקש I

ן שם צמ כוח/צ

ומס' הני ב !

הח' כנפי הנםהים 15, הנין התאוהים, יהוםלים

ההםם לענייני יהוםה היהוםלים -

ירושות

11/015/2010 פלמון אסתר

פלמון ^;ב^צם

2/22207

2 08/04/201 ליי כנטע

לוי עזרא

0/26385

2 14/02/201 כצן אב־בנאל ייבל

כנדן אברבנאל דפכצ

6ה1/203

2 03/01/201 מימיכי ש־צ

פוימוכי אלי־הו

1/26^9

2 04/04/201 יעקובוח אסת־

למטיב כT^ול

1 /25522026

12/12/2011 ־־יזכב־ג אילנה

ירוי מוביץ פני

22402/ו

1 28/03/201 חזנב־ג אילכצ

ארוימוביץ הוסאה

1/26000

021/11/2011 פיכאלמן לימור

סעדון אמירצ

ל־0ו2־26/ 1

16/12/2011 רומו ישראל

וווינח־ גברימל

1 /265221 ^

16/12/2011 וזמר יש־אל

נפויטו מז־לו

12 ו208/ת

1 2/38/201 1 כצן רוני

לען ^וצר

2012J־25/ 1

1 1/201 06/1 גרש טיין יוכו ף

גרשנאין זיכסידצ

1 /22>201 7

2011/^ 121/1 סטקלוב שמחצ רבקצ

סרבכיק מוזס לייב

1/22012

021/2012/^21 דנני־ כי־צ

אייפלייזצני ׳־ננקב

1/22010

15/10/1098 בר דוד יצודית

קושכיר רחל

1/26230

נ2005/^!17/0 קוכראלפ רוקיא

פלים זי ינפ מ רזו

וווי2 15^^ ו

(0/07/7005 1 קוכראלפ רוקיצ

אבאס ג׳ללוגל מחמט

25435/ו

8ו011/09/200 הוכראלפ רוקיצ

סמ^ר ג׳ללוג אלי

1/26223

0/2011 27/1 שפילברג נתן

חפילברג יוחכן יצחק

נ52יו2נ25/ ת

87/02/20H שבי־אור איתן

נ־ו־נ רנ אולסקר פכיכנד

1/26432

2 22/03/201 כגפאר הדנאישצ

כגיאר עבד ׳וויי סלא

1/25228

ל16/01/201 עליאן חליד

עליאן צייתים

1/26229

2 2/02/701 1 כצן אביעי־דליצ

כצן אביעד בכימנן

1/26220

75^10/7 Due נ־צ לאו לםו1

דצ לאו ארכד

V76442

0 00/701/^נc אליין חיול אסתר

קליין -סלבזוד ולמן

1/20243

^ 27/035/201 קרכות ׳־ו^־צ

ברקצ אסתר

1/72424

^ס^מ/סו ברמי רו נד מלכצ

ברמי יאמכואל יש

5ר262/ת

5ציראיו־נ

24/02/2012 לוי אברצ ם

בא שלמצ

2/0632 0

2 21/00/201 הופמן־זיגלמן פרחה

הופמן הדבנג

1/26327

2 09/00/201 מביח נעמי

ישנה רות

05398/ו

2 72/03/701 גל נדב

קורלרי מחם

1/25200

12/11/2011 יקזקאל מזל

יחזקאל יחזקאל

1/26401

13/12/2011 וייסר אסתר

ווינרד ז׳אנט

1/26402

ילקוט הפרסומים 6434, ל' בסיוון התשע׳׳ב, 20.6.2012 4770