גיליון 6435 עמוד 1 מתאריך 21/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בתמוז התשע״ב    6435    21 ביוני 2012

עמוד    עמוד

העה על חיל1פי גברי בכנסת............................................. 4882    קביעת רשימה של שמאי פינוי ובינוי................................ 4882

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 4882    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי    ציבור................. 4883

הודעה על צירוף שר לממשלה............................................. 4882    הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 4882    למגורים, וחוק התכנון והבנייה.................................. 4889

הודעה על מינוי מנהל כללי.................................................. 4882    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4897

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים    הודעות מאת הציבור................................................................ 4898

שיד1רי לוויין.................................................................. 4882    דוחות שבועיים של בנק ישראל............................................ 4900

תיקון טעות