גיליון 6435 עמוד 20 מתאריך 21/06/2012של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 3.6.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין שבילי, מרח' דרך בית לחם 114/8, ירושלים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

בנימין שבילי, מפרק

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ׳׳ד באייר התשע׳׳ב (16 במאי 2012):

בשקלים חדשים 51,436,529,192

א. סך כל המטבע במחזור ביום

51,164,851,822

כ״ד באייר התשע״ב (16.5.2012)

ב. סך כל המטבע במחזור ביום

271,677,370

י״ז באייר התשע״ב (9.5.2012)

ג. העלייה או הירידה (-)

51,436,529,192

במשך השבוע האחרון ד. ערך הנכסים המוחזקים

מרדכי פיין על מחלקת המטבע

במטבע חוץ מול המחזור ביום כ״ד באייר התשע״ב (16.5.2012)

כ״ה באייר התשע״ב (17 במאי 2012)

הממונה

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי

העבודה ב' בסיוון

והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום

בשקלים חדשים 51,619,760,564

התשע׳׳ב (23 במאי 2012): א. סך כל המטבע במחזור ביום

51,436,529,192

ב' בסיוון התשע״ב (23.5.2012)

ב. סך כל המטבע במחזור ביום

183,231,372

כ״ד באייר התשע״ב (16.5.2012)

ג. העלייה או הירידה ( - )

51,619,760,564

במשך השבוע האחרון ד. ערך הנכסים המוחזקים

מרדכי פיין

במטבע חוץ מול המחזור ביום ב' בסיוון התשע״ב (23.5.2012)

ג' בסיוון התשע״ב (24 במאי 2012)

הממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי

והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ט' בסיוון התשע׳׳ב

בשקלים חדשים

:(30.5.2012)

51,804,792,253

א. סך כל המטבע במחזור ביום

ט' בסיוון התשע״ב (30.5.2012)

51,619,760,564

ב. סך כל המטבע במחזור ביום

ב' בסיוון התשע״ב (23.5.2012)

185,031,689

ג. העלייה או הירידה (-)

במשך השבוע האחרון

51,804,792,253

ד. ערך הנכסים המוחזקים

במטבע חוץ מול המחזור ביום

ט' בסיוון התשע״ב (30.5.2012)

מרדכי פיין

י' בסיוון התשע״ב (31 במאי 2012)

הממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי

העבודה ט״ז בסיוון

והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום

בשקלים חדשים

התשע״ב (6 ביוני 2012):

51,810,773,814

א. סך כל המטבע במחזור ביום

ט״ז בסיוון התשע״ב (6.6.2012)

51,804,792,253

ב. סך כל המטבע במחזור ביום

ט' בסיוון התשע״ב (30.5.2012)

5,981,561

ג. העלייה או הירידה ( - )

במשך השבוע האחרון

51,810,773,814

ד. ערך הנכסים המוחזקים

במטבע חוץ מול המחזור ביום

ט״ז בסיוון התשע״ב (6.6.2012)

מרדכי פיין

י״ז בסיוון התשע״ב (7 ביוני 2012)

הממונה על מחלקת המטבע

תיקון טעות

במינוי פקחי הגנת הגנת הסביבה שפורסם בילקוט

הפרסומים 6414, התשע׳׳ב, עמ' 3926, לצד שמו של עדי שרון, במקום ”037574134” צריך להיות ”038648036”.

(חמ 4-4319)

4900    ילקוט הפרסומים 6435, א' בתמוז התשע׳׳ב, 21.6.2012

המחיר 8.10 שקלים חדשים    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי