גיליון 6437 עמוד 1 מתאריך 25/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ה' בתמוז התשע״ב    6437    25 ביוני

עמוד

הארכת מינוי נשיא בפועל בבית המשפט........................ 4922

מינוי בתי דין לביקורת משמורת של מסתננים לפי

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)................. 4922

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 4922

מינוי נציג שר האוצר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה 4922 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 4922

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 4923

הסמכה לפי פקודת בריאות העם וחוק רישוי

עסקים................................................................................... 4923

הסמכות לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים).............................................................

הודעה על מינוי חברים ויושב ראש בוועדה למתן היתרים לפי הכללים למניעת ניגוד עניינים

של שרים וסגני שרים......................................................

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין...................

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................

הודעה לפי חוק הצהרות מוות .............................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4923

4924 4924

4924

4925 4925 4925 4931