גיליון 6438 עמוד 1 מתאריך 27/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ז׳ בתמוז התשע״ב    6438    27 ביוני 2012

עמוד . 4958

. 4968

. 4971 . 4973 . 4974 . 4980 . 4981


הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות וחובות דיווח של מי

שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת במפלגה שאינו חבר בה...............................

הודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי של חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ופקודת

המועצות המקומיות............................................................

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת

התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)..............................................

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.............................................

הודעות בתי הדין הרבניים...........................................................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט...............................................

הודעות מאת הציבור...............................................................