גיליון 6439 עמוד 1 מתאריך 28/06/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ח' בתמוז התשע״ב    6439    28 ביוני

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר לפי חוק הממשלה....... 4986

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 4986

הארכת מינוי חוקרות ילדים לפי החוק האמור.............. 4986

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת    ניידות.... 4986

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול

בחולי נפש........................................................................... 4986

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות לפי חוק ביטוח

בריאות ממלכתי ............................................................... 4986

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל 4987 אצילת סמכויות לפי חוק־ יסוד: הממשלה....................... 4988 הודעה על מינוי ממלא מקום נציג שר התעשייה המסחר

והתעסוקה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה......

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים.....................................

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי...........................................

דרישה לסילוק כלי שיט לפי פקודת הנמלים..................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

תיקון טעות

עמוד

4988

4988

4988

4988

4989

5016

5017 5017