גיליון 6439 עמוד 2 מתאריך 28/06/2012הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, שהשר עוזי לנדאו ימלא את מקום השר לביטחון הפנים, מיום ז' בסיוון התשע׳׳ב )28 במאי 2012( עד יום י׳׳ג בסיוון התשע׳׳ב )3 ביוני 2012(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ב' בסיוון התשע׳׳ב (23 במאי 2012)

)חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

מינוי חוקרי ילדים

לפי חוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט׳׳ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט׳׳ו-1995י, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשומים מטה לחוקרי הילדים: בטי ממן )שחף( ליאת ספיר

ט' בסיוון התשע׳׳ב )30 במאי 2012(

)חמ 3-401-ה1(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשט״ו, עמ' 96; התש״ס, עמ' 30.

הארכת מינוי חוקרות ילדים

לפי חוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט׳׳ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט׳׳ו-1995 י, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני מאריך את מינוין של הרשומות מטה לחוקרות ילדים: לירז מזרחי2 קרן הררי-סלע3 אודלייה יהודאי4 אפרת דורפמן5

ג' בסיוון התשע״ב (24 במאי 2012)

)חמ 3-401-ה1(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשט״ו, עמ' 96; התש״ס, עמ' 30.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 4377.

3    י״פ התשס״ט, עמ' 4377.

4    י״פ התשס״ט, עמ' 4377.

5    י״פ התשס״ט, עמ' 4377.

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 להסכם בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט׳׳ו בסיוון התשל׳׳ז )1

ביוני A1977 אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את ד׳׳ר טניה פרנקל, ת׳׳ז XXXXXX935, מומחית בגריאטריה, לוועדה המחוזית אשקלון.

ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות2 תתוקן לפי זה.

ח' בסיוון התשע״ב (29 במאי 2012)

)חמ 3-1505(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

י י״פ התשל״ז, עמ' 1813; התשס״ח, עמ' 4635. 2 י״פ התש״ן, עמ' 2286; התשע״ב, עמ' 3510.

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א-1991 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק טיפול בחולי נפש, התש^א^^1, מיניתי את ד׳׳ר אלין רוזנצוייג, ת׳׳ז 316746999, לסגן פסיכיאטר מחוזי במחוז חיפה.

הודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים וסגניהם2 תתוקן לפי זה.

א' בסיוון התשע״ב (22 במאי 2012)

)חמ 3-230(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

י ס״ח התשנ״א, עמ' 58 ועמ' 130. 2 י״פ התשנ״א, עמ' 3612; התשע״ב, עמ' 4363.

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994

אני מודיע, כי בהתאם לסעיף 49 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ׳׳ד-11994 )להלן - החוק(, הרכב מועצת הבריאות2 הוא כמפורט להלן: יושב ראש המועצה: שר הבריאות

חברים מקרב עובדי משרד הבריאות שמינה שר הבריאות:

פרופ' רוני גמזו ד׳׳ר בועז לב פרופ' ארנון אפק רונית דודאי ד׳׳ר טוביה חורב רויטל טופר חבר טוב

חברות מקרב עובדי משרד העבודה והרווחה שמינה שר הרווחה:

חיה יוסף זהבה וייזר

חברים מקרב עובדי המוסד לביטוח לאומי שמינה שר העבודה והרווחה:

ז'ק בנדלק

ד׳׳ר מריו סקולסקי

י ס״ח התשנ״ד, עמ' 156. 2 י״פ התש״ע, עמ' 2274; התשע״ב, עמ' 472.

ילקוט הפרסומים 6439, ח' בתמוז התשע״ב, 28.6.2012