גיליון 6440 עמוד 1 מתאריך 03/07/2012ילקוט הפרסומים

י״ג בתמוז התשע״ב


6440


3 ביולי 2012


עמוד

תיקוני מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור.................................... 5026

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים

בטיפול באנשים עם מוגבלויות ובשיקומם.................................................... 5029

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לטיפול בלקויי שמיעה ושיקומם........5034

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקבוצות לעזרה עצמית לצורך

תמיכה הדדית ומיצוי זכויות...............................................................5038

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין) ותקנות

הבלו על הדלק........................................................................... 5041

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה....... 5042

הודעות מאת הציבור.........................................................................5043