גיליון 6440 עמוד 27 מתאריך 03/07/2012הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין רדה, מפרק

ארץ הקודש און ליין בע״מ

(ח׳׳פ 51-302216-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ר338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.6.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנא חימיס, ת״ז 025844879, מכפר ריינה 18940, פלא' 050-4554128, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.11.2012, בשעה 14.00, אצל עו׳׳ד ביניס וואשדה, רח' תאופיק זיאד, בניין אלווכא, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנא חימיס, מפרק

דה פוד פקטורי נ.ג.ס בע״מ

(ח”פ 51-310557-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 24.6.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד גיא אבידן, משד' רוטשילד 33, תל אביב 66883, טל' 03-6289999, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.11.2012, בשעה

16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא אבידן, עו״ד, מפרק

יחיעם שרעבי החזקות בע״מ

(ח״פ 51-418763-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.6.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיעם שרעבי, מרח' הרא״ה 108, רמת גן 52375, טל' 03-6164080, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.10.2012, בשעה 15.00, אצל עו״ד דביר אביטן, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיעם שרעבי, מפרק

עובד - מעביד בע״מ

(ח״פ 51-338840-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.6.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון גוטיינר, מרח' גילדסגיים 27, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 18.10.2012, בשעה 19.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון גוטיינר, מפרק

א.ע. איאד הנדסה בע״מ

(ח״פ 51-394261-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983 , כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.6.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איאד עוראבי, ת״ז 023366131, מת״ד 337, כפר ריינה 16940, טלי 052-5677700, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.10.2012, בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איאד עוראבי, מפרק 5051

ילקוט הפרסומים 6440, י״ג בתמוז התשע״ב, 3.7.2012