גיליון 6441 עמוד 1 מתאריך 04/07/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


י״ד בתמוז התשע״ב    6441    4 ביולי

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 5062

החלטה בדבר מתן פטור ממס לפי חוק מס ערך מוסף.. 5062 הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 5062

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין.................................. 5062

מינוי יושבת ראש מותב ועדת ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 5063

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................ 5063

הארכת מינוי חבר לוועדות עררים לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 5063

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות לפי

חוק שחרור על־ תנאי ממאסר....................................... 5063

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה) ................................................................... 5063

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים ................................................................... 5063

מינוי נציג שר האוצר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה 5064 מינוי ממלא מקום נציג שר האוצר בוועדה לתכנון

ולבנייה של תשתיות לאומיות.................................... 5064

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 5064

מינוי מפקח על התעבורה.......................................................

מינוי חברה לוועדה לתכנון ולבנייה של תשתיות

לאומיות ...............................................................................

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים).......................................

מינוי רשם לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות

לסביבה - חובות דיווח ומרשם).................................

מינוי ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק לפי חוק

למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק............................

מינוי מנהל רישוי אסבסט לפי החוק האמור...................

הוראות בדבר שמיעת סוגי עניינים בימי הפגרה

לפי תקנות ההוצאה לפועל (פגרות) .........................

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות.....................

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה.............................................................................

הודעה 86 על תיקון רשימת אתרי העתיקות...................

הודעות הסדר במקרקעין (ירושלים, יזרעאל)..................

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין.....................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקון טעות דפוס בהודעה כאמור...........................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

5064

5064

5064

5064

5064

5064

5065

5065

5066 5066 5066

5066

5067 5088