גיליון 6441 עמוד 2 מתאריך 04/07/2012הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה', אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י׳׳ד באייר התשע׳׳ב )6 במאי 2012( ועל שובו ביום י׳׳ט באייר התשע׳׳ב )11 במאי 2012(. כ' בסיוון התשע׳׳ב (10 ביוני 2012) )חמ 3-1300(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

החלטה בדבר מתן פטור ממס

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 על פי הצעת ועדת הכספים של הכנסת מחליטה הכנסת, בהתאם לסעיף 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-11975, להעניק פטור ממס ערך מוסף על שירותים שנותן לבנק ישראל הבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח כמשמעותו בחוק אמנת קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח, התשי”ד-21954. כ׳׳ח בסיוון התשע׳׳ב (18 ביוני 2012) )חמ 3-4490(

אופיר אקוניס

_    סגן יושב ראש הכנסת

י ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 52. 2 ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 119; התשל׳׳ט, עמ' 16.

הודעה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ׳׳ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-11984, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירה ביום כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ב )15 ביוני 2012(, החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים: השופטת הדס עובדיה - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי במרכז;

השופט חגי ברנר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט משה בר-עם - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופט עודד שחם - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופט יעקב פרסקי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

עורכת הדין שרה ברוינר ישראזדה - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים; הרשמת שרון אלקיים - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.

הרשמת קרן כהן - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

עורכת הדין רבקה גלט - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז;

עורך הדין ירון קופל-גת - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין תרצה שחם-קינן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

הרשמת תמר סנונית-פורר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

עורכת הדין ורד שביט פינקלשטיין - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עורכת הדין נעם חת מקוב - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז הדרום;

הרשם דן סעדון - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עורכת הדין רנה הירש )בסקר( - נבחרה לכהונת רשמת בכירה;

רשם הוצאה לפועל נעם רף - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשמת הוצאה לפועל איילת הרץ - נבחרה לכהונת רשמת בכירה.

כ׳׳ח בסיוון התשע׳׳ב (18 ביוני 2012)

)חמ 3-1803(

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116)0 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-11969, אני מסמיך את שמרית שדה בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין תל אביב.

כ׳׳א בסיוון התשע׳׳ב (11 ביוני 2012)

)חמ 3-295-ה 1(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 259; התשל׳׳ד, עמ' 135.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116)0 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-11969, אני מסמיך את איילת אביזמר-מנשה ואת אברהם דננברג בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין חיפה. כ”א בסיוון התשע׳׳ב (11 ביוני 2012) )חמ 3-295-ה 1(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשס׳ט, עמ' 259; התשל׳׳ד, עמ' 135.

ילקוט הפרסומים 6441, י״ד בתמוז התשע״ב, 4.7.2012