גיליון 6442 עמוד 1 מתאריך 09/07/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


י״ט בתמוז התשע״ב    6442    9 ביולי

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 5094

מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות...................... 5094

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין

הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)....................... 5094

מינוי נציג משרד האנרגיה והמים ליושב ראש

הקרן לשיקום מחצבות................................................... 5095

הודעה על שינוי בהוראות הטכניות לחומרים

מסוכנים לפי חוק הטיס.................................................. 5095

הודעה על מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק לעידוד

מחקר ופיתוח בתעשייה................................................. 5095

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים).. 5095

מינוי חברות למועצה הארצית לתכנון ולבנייה............ 5095

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 5096

מינוי ממלאי מקום נציגי שר הבינוי והשיכון במועצה

הארצית לתכנון ולבנייה ............................................... 5096

הסמכה לאשר שיכון ציבורי .................................................. 5096

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 5096

הודעה בדבר מתווכי מקרקעין שרישיונם נשלל............ 5096

הודעה על בקשה להחזר תוקפה של זכות מטפחים..... 5097

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט....................

הודעות בדבר פקיעתן של זכויות נפט...............................

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו............

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין .........................................................

הודעות על הסמכת פקחים בעיריות לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)

(ירושלים, נתניה)..............................................................

מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על כלבים (יואב)

לפי חוק העבירות המינהליות.....................................

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית לפי החוק

האמור (דלית אל כרמל).................................................

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2012.....

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2012..

הודעה בדבר ביטול הסכם קיבוצי................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ותיקון טעות דפוס

בהודעה כאמור .................................................................

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות.........................

הודעות מאת הציבור................................................................

תיקון טעות

עמוד

5097

5097

5097

5098

5098

5100

5100

5100

5100

5104

5104

5105 5105