גיליון 6443 עמוד 1 מתאריך 10/07/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בתמוז התשע״ב    6443    10 ביולי 2012

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-!1.12.201 עד 1.1.2012).............................................5130

הצטרפות שותף (מ-1.12.2011 עד 1.1.2012(...............................................5131

פרישת שותף (מ-1.12.2011 עד 1.1.2012).................................................5138

רישום שותפויות (מ-1.1.2012 עד 5.2.2012)..............................................5140

הצטרפות שותף (מ-1.11.2012 עד 5.2.2012)...............................................5141

פרישת שותף (מ-1.1.2012 עד 5.2.2012)..................................................5148

רישום שותפויות (מ-1.2.2012 עד 4.3.2012)..............................................5150

הצטרפות שותף (מ-1.2.2012 עד 4.3.2012)................................................5151

פרישת שותף (מ-1.2.2012 עד 4.3.2012)..................................................5158

רישום שותפויות (מ-1.3.2012 עד 1.4.2012)..............................................5160

הצטרפות שותף (מ-1.3.2012 עד 1.4.2012)................................................6161

פרישת שותף (מ-1.3.2012 עד 1.4.2012)..................................................5168

הודעות מאת רשם העמותות בדבר -

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................5170

הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות..........................................5171