גיליון 6444 עמוד 1 מתאריך 11/07/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בתמוז התשע״ב    6444    11 ביולי 2012

עמוד

הארכת מינוי נשיא בפועל בבית המשפט........................5174

מינוי לכהונה בפועל בבית המשפט....................................5174

הודעה על מינוי רשמת בבית המשפט...............................5174

מינוי רשם בית הדין לעבודה................................................5174

הודעה על קביעת מקום מושב של ועדת הערר

שלפי חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000.............. 5174

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים..............................................................................5174

הודעה על מינוי חברי רשות ניירות ערך..........................5175

אצילת סמכויות לפי חוק יסוד־הממשלה........................5175

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת התשע עשרה.......................................................5175

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים................................5175

מינוי ממונה לפי תקנות שירותי תרייות (עסק

מאושר לתייר)....................................................................5175

עמוד

הודעה על מינוי יושב ראש לוועדת המוניות ורשימת

חברים לפי פקודת התעבורה....................................... 5176

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 5176

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 5177

הודעה על הסמכת מפקחים בעיריות (פתח תקוה וראשון לציון לפי חוק הרשויות המקומיות

(אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)...................... 5177

הודעה על הסמכת פקחים בעיריות (יבנה, רעננה)

לפי החוק האמור.............................................................. 5178

מינוי חבר ועדת ערר לארנונה (חדרה)............................... 5178

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (לכיש)................... 5178

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5178

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 5179

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5218

הודעות מאת הציבור................................................................ 5219