גיליון 6444 עמוד 2 מתאריך 11/07/2012הארכת מינוי נשיא בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך2 בזה את מינויו של יוסף אלון, שופט ונשיא של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לנשיא בפועל של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום י”א בתמוז התשע׳׳ב )1 ביולי 2012( עד יום כ׳׳ד בתמוז התשע׳׳ב )14 ביולי 2012(.

כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ב (15 ביוני 2012)

(חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

2    י”פ התשע״ב, עמ' 4922.

מינוי לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(א)(3) ו-10(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את תמר שרון-נתנאל, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל לשופטת בית המשפט המחוזי חיפה, מיום כ' בתמוז התשע׳׳ב (10 ביולי 2012) עד יום ג' בתמוז התשע׳׳ו (9 ביולי 2016). כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ב (15 ביוני 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(א)(3) ו-10(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך2 בזה את מינויה של ישראלה קראי-גירון-גרינבוים, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל לשופטת בית המשפט המחוזי חיפה, מיום ט' באלול התשע׳׳ג (15 באוגוסט 2013) עד יום כ׳׳ט באב התשע׳׳ה (14 באוגוסט 2015). כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ב (15 ביוני 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 5805.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטת תמר שרון-נתנאל, לשמש שופטת נוער מיום כ' בתמוז התשע׳׳ב (10 ביולי 2012) עד יום ג' בתמוז התשע׳׳ו (9 ביולי 2016).

כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ב (15 ביוני 2012)

(חמ 3-686)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

הודעה על מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את תמר שרון-נתנאל, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי חיפה, החל ביום כ' בסיוון התשע׳׳ב (10 ביוני 2012). כ' בסיוון התשע׳׳ב (10 ביוני 2012) (חמ 3-64-ה2-1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

מינוי רשם בית הדין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את השופטת אביטל זהבה קפלן (רימון), לרשמת בית הדין הארצי לעבודה, החל ביום י׳׳ג באב התשע׳׳ב (1 באוגוסט 2012) עד יום כ׳׳ד באב התשע׳׳ג (31 ביולי 2013). כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ב (15 ביוני 2012) (חמ 3-526)

נילי ארד

_    נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשמ׳׳ו, עמ' 217.

הודעה על קביעת מקום מושב של ועדת הערר שלפי חוק נתיבים מהירים, התש״ס-2000

לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ח(ג) לחוק נתיבים מהירים, התש”ס-12000, וסעיף 12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ולאחר התייעצות עם שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ושר האוצר, קבעתי את מקום מושבה של ועדת הערר3 במשרדי הרשות הממונה4 בתל-אביב-יפו.

כ׳׳ב באייר התשע׳׳ב (14 במאי 2012)

(חמ 3-4117)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התש׳׳ס, עמ' 199.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התשע׳׳א, עמ' 6470.

4    י”פ התשע״א, עמ' 2018.

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק),


ילקוט הפרסומים 6444, כ״א בתמוז התשע״ב, 11.7.2012 5174

1

ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 278.