גיליון 6445 עמוד 1 מתאריך 12/07/2012רשומות

ילקוט

כ״ב בתמוז התשע״ב


הפרסומים

6445    2ו ביולי 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 5230

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 5265