גיליון 6445 עמוד 2 מתאריך 12/07/2012משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

הרשומים לענייני ירושה


הודעות לפי חוק הירושה, וזתשכ״ה ־ 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו יקירנו צוואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו ק־ום צוואה.

ןןת. פטירה ן ושם המבקש I

ושם המנהח/ה

מס' תיק א

רח' כנפי הנשרים 15, הנין התאוהים, ירושלים

הרשם לענייני ירושה בירושלים -

יתשות

08/10/1998 דובי גיש נביל

ו! ב ו הוש שסמי

217נ136 ו׳/ק

0 1/03/201 1 בסן מרדכי

גרציאני רחל

0/22270

1 02/05/201 שמש דריר

שמש שמחה

1/26682

2 00/05/201 רמנטל ניצה

רמוטל דוד

V20084

0 20/05/201 שסטן ענות

שצמן נס מעון

1/29561377

01/07/1996 סמלייוסק־ ויקטוריה

סמלייוסקי בוריס

1 /265902390

0 7/02/201 1 ונידו אור1

גיא נטל

1/29088

1 28/22/201 שאולוב ורוד

שאולוב בכהל

V28690

10/05/6016 קלאס נעמי

לסר רות

0 /26555531

02/10/2009 נבט עמוס

נבט יצחק

1 /26565592

20/04/2212 טרכטהן בליה

לרכטמ ן מוריס

0 /09093

18/11/2011 קטווזה מיכל

פטווסה עמרם ג׳ורג

1/29694

2 29/02/201 רובי■ ן שלומית

רובין יעקב

1 /2665592

31/01/2011 עותמאן פאטמה

עותמאן סובחי

1/29696

1 20/00/201 איינפלד משה

אונפלד מגדה

1/29697

0 1/201 09/1 פוקצינסקי יצחק

פוקצינסקי לזרים

1/26700

1 26/09/201 רחייל אלי

רשיל סוני סוהיל

1/26702

2 07/05/201 שטנגליץ ישראל יצחק

גוטמן שולמית

1/29702

7/07/1998 1 וענונו זוהרה

ואונונו דוד

85ג26/ו

0 25/10/201 זרגרי יהושע

הברוני טלאה

1/26700

13/07/1997 שור אלישע

שור יהודית

1/26709

2 03/05/201 בקל ־ורב

בקר רוני

0 /0671 0

15/01/2011 אוחיון שלמה סרג'

אוודון יוסתין

0 /0671 0

1 24/10/201 אואיון שלמה סרג'

אנחיון אלי

1/2670 3

0 02/08/201 קוגל רחל

לוין יחזקאל

1/26700

צוואות

02/00/1002 לייב אחרמן אהרן

לקגיו עינה

1 ,/136565032

2 04/04/221 שדחה בתיה

ל1וייא־נה יו־נזף

1/26607

7 28/03/201 דימנט ידידה

מיוח־כו נזנסה

1 ,/265(^£30

00/06/2200 פורן בו סטני

דערקן פני ה סולבי

0/26090

ס ב ג השל

15/02/2012 שלום שושנה

שלום אברהם

1/26701

05/09/2003 פוטש קטיה

יאזהר פניה

1/26706

ילקוט הפרסומים 6445, כ׳׳ב בתמוז התשע׳׳ב, 12.7.2012 5230