גיליון 6445 עמוד 54 מתאריך 12/07/2012מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מסו תיק ביהמ״ש

רגיי ין כנ״ר

כתושת

ת״ז

שם החייב/ת

11:30 24/04/13

ו16/1/י0

42451-01-12

ל3111

פיקוס וו4,תל אביב - יפו

1.!3.38.ל>1ל;1י

אצ׳רביץ׳ ט\^\<ומאנה

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בתל אביב המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מונן צ ו כינוס ביים הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות -על הפטר החייב רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

מחוז חיפה

הודעות עי! מתן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. ותיק ביהמ״ש

ותייק

כו״ר

כתובת

ת״ז

יש נ:* החילב/ת

3.ו/ו>וו/ג2^ 01:ל1

ו3/05/4ו

01171-M-12

2 sm

ירכא 1/1,/-nd

אבו יסו-׳ייי* איאסה

00/13/ו2 11:01

2 15/0/נ>1

2 5060

עס2יא ()/(),.ספיא

^סונסוו^יס!,

ווווו פארס עמו-

13/ו11:1112/0

26/13/12

1193-11-12

ו2196

בר רב האי דוד 11/0 ,חיפה

2407(:ו57.34י39.

אברגג נץ

20/06/03 11:י1

19/16/02

1234-14-12

2 5724

ויחיו 11/0,קרית ביאגיק

ו>9.)41יזס1.נ

אונארוב !2׳־(:ה

3ו/וו/0ו 19:001

17/11/02

11-ו1-י625ו

וו211

חטיבת כרמלי ?5'22-1,ו־זיפוד

2ל12ו501

א1ולאי פרגה

19:31 21/06/13

16/11/02

14-01-ו3115

22151

ירכא 0/1 ,ירכא

י561י511

זיג ג׳מאג קאסם

11:31 12/00/13

13/11/02

1113-10-12

25111

המגינים 51/3,נהריה

1115י2י6

אגי2זר ראובן

11:11 21/00/13

16/11/02

ו4-10-oל13ו

26111

הגבורים 13/1,חדרה

29151511

אלקטראוי חאגד

11:31 21/06/13

16/15/02

ו1־ו35646-4

21901

בר ויו: האי דוד 29,חיפה

45ל11ו311

אגשקין וכידה

19:00 21/06/13

21/15/02

40531-100-04

24225

הרב: כגפון 0/י,חיפה

8191י241

אמאו־ה פאידה

19:11 21/11/13

01/15/02

55י21

סעדיה גאון6/14,חיפה

511221115

ארבגדזא נ2וגיה

11:00 18/04/13

04/01/02

2 5854-01-02

25481

הרצוג 3156,עכו

309996619

ארונשוילי אטרי

09:30 27/06/13

11/05/02

4-00-02ו259

25697

הגפן 0/1,כו־מיא ל

53050592

בוארוןאביב רמי

11:00 20/06/13

30/05/02

34010-14-01

24342

חפציבה /ל;.חיים 10/1,חיוה

37390043

בוסלזילה אלון

10:00 06/00/13

13/01/02

7758-00-12

24801

וייצנמ ן ^/^טירת כרמל

310883376

ביניאשוילו יורי

09:30 13/06/13

15/05/02

19854-00-02

25522

השופטים 4/5 ,קריות אתא

51760112

בן נון ואליהו

09:30 27/14/13

11/01/02

46954-00-02

25306

פינסקר 1/5,קרית ים

28009051

בן נעמי אילן

10:30 20/06/13

30/05/02

00-02-וי304

25454

נחל ברקן 17/0,עתלית

60021955

בן עמי אפאל

09:30 20/06/13

29/05/02

15520-00-02

24724

אבו סנאן ת.ד 253,אבו סנאן

54459456

בריק סמיר

09:00 27/06/13

05/05/02

45151-00-02

25431

עמוקה ו/^עמוקה

34250193

ברנשטיין עידו

09:30 13/00/13

14/01/02

9298-04-12

25664

יגאל אלון 52/3,קרית מוצקין

23614202

גוזלן אילן

ילקוט הפרסומים 6445, כ׳׳ב בתמוז התשע׳׳ב, 12.7.2012 5282